NĚCO Z HISTORIE

1919-1968

21.11.1919
vzniká orelská jednota v Bohunicích. Prvním starostou se stává Tomáš Jaroš.

1926
jednota zakupuje za vydatné podpory svých členů a s finanční výpomocí starobrněnského kláštera v roce  pozemek na stavbu katolického domu – orlovny na Hraničkách č.5.

1929
probíhá vlastní stavba nákladem 105 tisíc Kč.

1.6.1930 
orlovna byla slavnostně posvěcena za účasti ministra dr. Jana Šrámka, pozdějšího známého politika a předána „Jednotě československého orla v Bohunicích“, jak zněl její nový název.

1934
byla provedena přístavba a ve velkém sále zbudováno nové jeviště. Členové se zúčastňovali sportovních soutěží v moravském regionu i místních oslav a kulturních událostí v obci.

1942
Činnost Orla úředně zastavila mnichovská zrada, ale příslušníci jednoty se účastnili aktivního odboje v podzemním hnutí skupiny generála Luži.

17.6.1945
K obnovení činnosti jednoty dochází po II. světové válce pod vedením starosty br. Rudolfa Jaroše.

 

22.12.1945
Zemský národní výbor oficiálně povoluje činnost Orla.

1947
Nejvýznamnější akcí této doby, kde se členové prezentovali, bylo odhalení znovupostaveného pomníku presidenta T. G. Masaryka. Byla předvedena ukázka s puškami „Hoši od Zborova“, stejně jako v r. 1937 při prvním odhalení pomníku. Oblíbená byla též veřejná cvičení žactva a dorostu pořádaná i dalšími jednotami župy.

1948
Po únorových událostech došlo v našem státě ke „sjednocování“ tělovýchovy a zákazu činnosti Orla.

1950
Budova orlovny přechází pod Československou obec sokolskou

1954
Budova orlovny přechází pod TJ Tatran Bohunice. Orelský prapor uschoval poslední náčelník jednoty br. Ladislav Kříž do bohunické kapličky na půdu, kde 20 let odpočíval.

1968 - 2004

21. 5. 1968
byl učiněn další pokus o obnovení činnosti. „Přípravný výbor jednoty Čs.orla Bohunice – Starý Lískovec“ dává na MěNV Brno žádost, která je však pro údajné nedodání potřebných náležitostí zamítnuta. Je výslovně připomenuto, že „organizace není oprávněna vyvíjet jakoukoli činnost“. Přesto se členové ještě celý rok scházeli a náš prapor hrdě vlál. a to při vítání otce biskupa Karla Skoupého při jeho návratu do úřadu na Petrov. Poté byl prapor opět uschován do kaple. Čekalo nás opět 20 let temna. Budova orlovny postupně mění majitele i účel využití. Střídají se MNV Bohunice, ONV Brno I., OKVS Brno I. Provozovalo se zde i kino a knihovna Jiřího Mahena. V řádném používání byla do roku 1986, kdy došlo k poruše topení a orlovna byla od té doby pustošena. Též prapor čekal smutný osud. Při dostavbě bohunického sídliště a zbourání střední části staré zástavby došlo kolem roku 1988 k vykradení bohunické kaple. Samozřejmě zmizel i náš prapor. Bohužel nenávratně a navíc nejsou ani záznamy, jak vypadal.

1990
Ustanovením přípravného výboru nástává poslední, a věřme že i definitivní, obnovení činnosti bohunické jednoty. Tato skutečnost je oznámena na ONV Brno I. dne 12. 2. 1990.

19.10.1990
ustavující schůze jednoty volí za starostu br. Josefa Štěpána.

2.11.1990
jednota je zaregistrována na Ústředí Orla.
V roce 1990 se též, hlavně díky obětavosti a nezměrnému úsilí bratra Karla Procházky, podařilo navrátit orlovnu zpět do majetku Orla. Investice z Ústředí stačila na postupné zprovoznění malé tělocvičny, kanceláří v poschodí a sociálního zařízení. Tyto práce řídil ing. Stanislav Juránek ml., nynější hejtman Jihomoravského kraje. Stěžejním problémem, který musel tehdejší starosta br. Stanislav Juránek st. řešit, byl nedostatek financí, díky němuž hlavně zadní část orlovny chátrala.

1992 
začátek doposud trvající a plodné spolupráce mezi Městskou částí Brno-Bohunice a naší jednotou. Díky rozhodnutí zastupitelstva byla opravena, mnohými již odepisovaná, zmíněná bohunická kaple sv. Cyrila a Metoděje. Její otevření slavnostní mší 5. července zapadalo do programu mladých hodů, které naše jednota pořádala. Sportovní, zpočátku nevýraznou činnost tvořily oddíly částečně i netradiční. Moderní gymnastika, stolní hokej, stolní tenis a cvičení dětí. Ty postupně přivedl do jednoty další starosta, br. Jiří Chaloupka, který byl později zvolen i starostou župy Sušilovy.

1997
počátek nové epochy v historii jednoty. Ta pořádá na podzim, opět ve spolupráci s městskou částí, oslavy 760. výročí od první zmínky o Bohunicích. Spočívají v zorganizování silničního běhu všech kategorií starou i novou zástavbou a prvního ročníku svatováclavských hodů. Během několika let se vytváří silný kolektiv

prosinec 2000
začíná generální rekonstrukce velkého sálu, přilehlých a sklepních prostor

 

podzim 2001
otevření velké tělocvičny

Již pod vedením nové rady jednoty, rapidně narůstá počet oddílů i členů. Nyní jich máme téměř 360, z toho do 18 let více než 200. Uřídit provoz, ve všední dny permanentně obsazené orlovny a zabezpečit činnost oddílů je věc, hlavně časově, velmi náročná. Snaží se o to devítičlenná rada, mnoho vedoucích a pomocníků, pro které je hlavní odměnou dobrý pocit z dosažených výsledků. A ty přicházejí. Nejen umístěním v župních i ústředních akcích, ale i ohlasem na akce pořádané námi, i pro širokou veřejnost a hlavně mládež. Jsou to například ples, masopustní průvod, dětský karneval, slet čarodějnic, hody, zábavy, poutě, závody kol a koloběžek, den dětí, modelářská soutěž, otevřené sportovní turnaje, atd. Každý rok se účastníme téměř 40ti akcí a sami jich přes 20 pořádáme.

2003
Posvěcení nového praporu naší jednoty. Tím se splnil sen mnoha našich členů. Doufáme, že nám bude dopřáno nést ho hrdě vztyčený a že prosba na něm vyšitá a směřující k našim patronům, bude i nadále vyslyšena.

2004 
přestavba půdní části orlovny.